• Dapatkan 8 buku karya Agustianto, antara lain: Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan, Maqashid Syariah, dalam Ekonomi dan Keuangan, Perjanjian (Akad) Perbankan Syariah, Hedging, Pembiayaan Sindikasi Syariah, Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah, Ekonomi Islam Solusi Krisis Keuangan Global. Hub: 081286237144 Hafiz
 • Siapa yang Perlu Ikut Training dan Workshop Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah Produk Perbankan dan Keuangan Syariah Sebagai Audiens;/ Peserta.

  0

  Posted on : 09-02-2018 | By : Agustianto | In : Artikel, Kabar Aktual, Ushul Fiqh

   

  1.  Para Guru Besar yang mengajarkan mata kuliah ekonomi syariah atau terkait dgn ekonomi syariah

  2.  Dewan Pengawas Syariah  Bank Syariah dan DPS Lembaga Keuangan Syariah.

  3.  Dosen Pascasarjana Ekonomi  Islam di UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan PTN.

  4. Dekan FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) :dan Dekan Fakultas Syariah.

  5.  Dosen Ushul Fiqh, dan Dosen Ekonomi Syariah

  6. Doktor Ekonomi Islam

  7. Hakim Tinggi Agama dan Hakim Pengadilan Agama

  8. Auditor Perbankan Syariah, dan Notaris Bank Syariah

  9. Pejabat OJK Bidang Pengawasan dan Pengaturan di daerah dan Pusat

  10.Konsultan Bisnis Syariah dan Sharia Financial Planner

  12.Para Penulis Buku Ekonomi Islam.

  13. Training ini juga sangat dianjurkan bagi Doktor Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi Negeri/Umum yang memiliki konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.

  Materi Training:

  Materi  I : Pengantar dan Pendahuluan

  1.       Penjelasan Silabus dan Referensi

  2.       Pengertian, Obyek Kajian, dan Ruang Lingkup Ushul Fiqh

  3.       Perbedaan Ushul fiqh, Fiqh, Syariah dan Qawaid Fikih

  4.       Urgensi dan Kegunaan Ushul Fiqh dalam Ekonomi Keuangan

  Materi  II :

  Sejarah Ushul Fikih dan Signifikansinya dalam Pengembangan Ekonomi Keuangan Islam kontemporer

  1.       Ushul Fiqh di Masa Nabi dan Perkembangan Ijtihad

  2.       Ushul Fiqh di Masa Sahabat dan Ijtihad para Sahabat Nabi

  3.       Ushul Fiqh di Masa tabi’in dan Imam Mazhab

  4.       Ushul Fiqh Pasca Imam Mazhab, dan Masa Asy-Syatibi.

  Materi III : Sumber-Sumber Hukum Ekonomi Islam

  1.       Alquran sebagai sumber Hukum Ekonomi Islam

  •  Pengertian Alquran  dan Ciri-ciri Alquran

  •  Muhkamat dan Mutasyabihat

  •  Tiga Bidang kandungan Hukum dalam Alquran

  •   Hukum-hukum ekonomi keuangan dalam Alquran

  •  Kedudukan Alquran sebagai sumber hukum (hujjah)

  •   Qath’iy dan Zanniy dalam Alquran ; kaitannya dengan Ijtihad Ekonomi Islam

  •   Prinsip Penerapan Syariah Menurut Al-quran 

  2.       Hadits sebagai Sumber Hukum Ekonomi Islam

  •   Pengertian Sunnah dan Hadits

  •  Sunnah Fi’liyah dalam ekonomi keuangan

  •    Sunnah _Qauliyah_ dalam ekonomi Keuangan

  •   Sunnah Taqririyah dalam ekonomi keuangan

  •    Hadits Shahih, Hasan dan Dha’if, dalam bidang ekonomi keuangan

  •    Hadits mutawatir, masyhur dan Ahad.

  •    Kehujjahan Sunnah dan pandangan Ulama tentang hadits Ahad

  •   Petunjuk Dilalah (Makna teks Sunnah) dalam konteks ekonomi

  •    Kedudukan Sunnah terhadap Al-Quran dalam kasus-kasus ekonomi

  •    Hadist-hadits Ekonomi Keuangan.

  Pertemuan IV : Ijma’ sebagai Dalil / Sumber Hukum Ekonomi Islam

  1.       Pengertian dan Kedudukan Ijma’

  2.       Perkembangan Pendapat ulama ttg Ijma’

  3.       Persyaratan Ijma’ dan Pandangan Ulama tentangnya

  4.       Pembagian Ijma’ dan Pandangan Ulama

  5.       Ijma’ dalam masalah Ekonomi, Keungan dan Kontrak Perbankan

  Materi V : Qiyas Sebagai Dalil/Sumber Hukum Ekonomi Islam

  1.       Pengertian dan Rukun Qiyas,

  2.       Pembagian Qiyas : Qiyas Jaliy, Qiyas Khafiy, Qiyas Awlawy, Qiyas Musawy dan Qiyas Adwan serta Penerapannya dalam Ekonomi

  3. _Metode menetapkan illat dalam masalah muamalah : _Takhrijul Manath_, _Tanqihul Mananth dan Tahqiqul Manath_

  5.       Penerapan qiyas dalam keuangan dan perbankan :

  •         Qiyas Jaminan fiducia ke _bay’ wafa_

  •         Analisis _Illat_ pada Murabahah Emas dengan cicilan

  •    Sekuritisasi asset (aktiva) bank syariah yang menggunakan syirkah mutanaqishah dan murabahah

  •   Ijarah  _maushufah_ _fiz zimmah_  pada pembiayaan property dgn MMq,

  •         Qiyas swap valas kepada bay wafa’. dll

  •         Qiyas rahn hiyazy kepada rahn tasjiliy

  •         Qiyas ujrah amil zakat kepada nazir waqf

  •         Qiyas options kepada ’urbun atau khiyar ???

  •         _Qiyas ma’al fariq_ :

  •         Qiyas salam kepada bursa berjangka (futures) ???

  •         Qiyas Tawarruq kepada riba ??

  Materi VI : Ijtihad dan Penerapannya dalam Ekonomi Keuangan

  1.       Pengertian dan Perkembangan Ijtihad,

  2.       Syarat Mujtahid dan Klasifikasi Mujtahid

  3.       Pembagian Ijtihad : _Istimbathiy, Tathbiqy, Intiqaiy, Insya-iy_, dll.

  4.       Lapangan Ijtihad dan kekuatan Hasil Ijtihad

  5.       Penerapan Ijtihad dalam Ekonomi Keuangan Kontemporer

  Ijtihad dalam Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah

  Ijtihad dalam ekonomi mikro

  Ijtihad dalam ekonomi makro (dan public finance)

  Materi VII : Manhaj dan Metode Penetapan Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI

  (Materinya adalah Ringkasan/Khulasah dari  Pidato Pengukuhan Doktor Honoris Causa DR.KH Ma’ruf Amin di UINSyarif Hidayatullah, Jakarta)

   

  Materi VIII : Penerapan metode Istihsan pada ekonomi keuangan syariah

  1.       Pengertiannya menurut para ulama

  2.       Dasar syariah penggunaan istihsan

  3.       Pandangan ulama tentang Kehujjahan istihsan dalam syariah

  Kasus-kasus Istihsan :

  •        Praktek istihsan pada _ijarah maushufah fiz zimmah_ pada kasus pembiayaan properti indent di bank syariah serta investas  indent lainnya.

  •        Profit Equalization Reserve (PER) pada system bagi hasil di bank syariah

  •        Penerbitan SBSN oleh pemerintah dan tradable dengan skim sukuk istishna’.

  •        Forward valas untuk tujuan hedging yang berlandaskan underlying asset bagi importir.

  •        Swap untuk hedging (mengatasi risk akibat fluktuasi kurs mata uang)

  •        Penjualan saham yang belum qabath hissi.

  •        Penjualan valas secara ma’dum, tetapi dalam masa 2×24 jam (qabat hukmi)

  •        Penerbitan sukuk salam

  •        SBI Syariah Ju’alah, hanya dibenarkan bagi bank syariah yang memiliki FDR 80 persen lebih

  Post a comment

  All Articles | Contact Us | RSS Feed | Mobile Edition